KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ŻŁOBKA

Niedziela 1 września 2019
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

a) FORMALNE:

- zam. na terenie powiatu rzeszowskiego / miasta Rzeszów 

- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (zaświadczenie PUP lub oświadczenie)

- posiadanie statusu osoby opiekującej się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnionej na czas określony, pracującej będącej w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym  (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy/ewentualnie  zaświadczenia z ZUS, wydruk CEIDG w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, czyli pozostają bez pracy, przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym.

- dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie.

b) MERYTORYCZNE:

W procesie naboru są brane pod uwagę następujące, kryteria punktujące (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

• wielodzietność rodziny kandydata tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy - 5 pkt., • nps kandydata (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) - 15 pkt.,

• nps dziecka kandydata (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) – 5pkt.

• samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (oświadczenie) – 5pkt. • długość okresu przebywania poza rynkiem pracy - do 1 roku-2pkt.,1-2 lat- 4pkt., powyżej 2 lat- 6pkt. (oświadczenie lub zaświadczenie PUP)

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
 Pobierz
FORMULARZ REKRUTACYJNY
 Pobierz
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA
 Pobierz
OŚWIADCZENIE O POINFORMOWANIU O WSPÓFINASOWANIU
 Pobierz
OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO
 Pobierz
OŚWIADCZENIE O WIZERUNKU
 Pobierz
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 Pobierz
REGULAMIN REKRUTACJI
 Pobierz
REGULAMIN REKRUTACJI AKTUALIZACJA 10.01.2020
 Pobierz
REGULAMIN REKRUTACJI AKTUALIZACJA 10.01.2020 WERSJA WG STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI
 Pobierz
REGULAMIN REKRUTACJI WERSJA WG STANDARÓW DOSTĘPNOŚCI
 Pobierz
WSTĘPNA KARTA ZGŁOSZENIA
 Pobierz
WZÓR UMOWY
 
 Powrót do poprzedniej strony