NABÓR DO KLUBU SENIORA

Poniedziałek 8 kwietnia 2019
 

Trwa już nabór  do projektu pt. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących powiat rzeszowski, łańcucki lub miasto Rzeszów, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaliczani są do grupy osób niesamodzielnych.

 

Oferujemy  zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, warsztaty wizażu; 2 dniowe wyjazdy integracyjne do Bukowiny Tatrzańskiej/Bieszczad/Krynicy; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu; porady prawne

 

Kryteria przyjęć:

1) FORMALNE:

- zamieszkanie na terenie powiatu rzeszowskiego, powiatu łańcuckiego lub m. Rzeszowa na podstawie danych  podanych  w formularzu rekrutacyjnym  w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności Karnej

- wiek uczestnika: 60+  na podstawie nr pesel podanego w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą 

odpowiedzialności Karnej - zaświadczenie lekarza stwierdzające konieczność objęcia wsparciem z uwagi na wynik w skali Barthel (maks próg 90pkt.) 

określającą uzyskaną liczbę punktów i wskazującą na niemożność wykonywania przynajmniej jednej czynności życia  codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie  i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie  czynności fizjologicznych (Karta oceny  osoby kierowanej do Klubu seniora ) - wzór stanowić będzie załącznik do Regulaminu  rekrutacji

2) MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE:

a) osoba samotna zamieszkująca i prowadząca gospodarstwo domowe (na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym - 5pkt.) b) posiadanie orzeczenie o nps (na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 10pkt.) c) Preferowane będą także: 

c.1) osoby z nps i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą  lub na osobę  w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej –15pkt. na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy 

c.2) osoby z niżej grupy:

- osoba doświadczona wielokrotnego wykluczenia - 15pkt. (zaświadczenie GOPS/MOPS)

– osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu nps-15pkt. (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) - osoby z nps sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,w tym osoby z nps intelektulaną i osoby z całościowymi  zaburzeniami rozwojowymi - 15 pkt. (orzeczenie) - osoby korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub  rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,o których mowa w POPŻ) -15 pkt zaświadczenie GOPS/MOPS)

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Deklaracja udziału w projekcie
 Pobierz
Formularz rekrutacyjny
 Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Pobierz
Regulamin Rekrutacji
 Pobierz
Skala Barthel
 
 Powrót do poprzedniej strony