Nabór do nowego oddziału na ul. Słocińskiej w Rzeszowie

Niedziela 14 maja 2017
 

W chwili obecnej prowadzimy nabór uczestników projektu polegającego na utworzeniu 30 miejsc żłobkowych dla osób powracających/wchodzących na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Lokalizacja żłobka: ulica Słocińska w Rzeszowie.

Opłata miesięczna za pobyt wraz z wyżywieniem wyniesie 250,00 zł.

Poniżej szczegóły projektu.

Tytuł projektu: Żłobek Maluszkowo Primus

Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś

Okres realizacji: 01.05.2017-31.07.2019

 

Cel główny:  Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 30 (26K, 4M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku Maluszkowo Primus w okresie od 01.08.2017 - 31.07.2019r.

2. Grupę docelową stanowi 30 osób (26K,4M) zamieszkujących na m. Rzeszowa lub pow. rzeszowskiego w roz. Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o statusie na rynku pracy:

a) 4 osoby (3K,1M) bezrobotne lub bierne zaw. pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,

b) 26 osób (23K,3M) opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1662 z późn.zm.);

Zadania: 
a) Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka

b) Funkcjonowanie żłobka

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte

a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie–30os.

b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3–30 szt.

c) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu-4os.

d) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu-26os.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Działalność Żłobka Maluszkowo Primus 
Data udzielania wsparcia 01.08.2017-31.07.2019 
Godziny udzielania wsparcia 6.30-17.30 
Adres realizacji wsparcia ul. Słocińska (obok nr 125), Rzeszów

Rekrutacja:   
1. Złożenie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do dnia 28.07.2017 w placówce Żłobka lub wersji zeskanowanej e-mailem: biuro@maluszkowo-rzeszow.pl 

2. Spełnienie następujących kryteriów naboru: 

a) FORMALNE:

  • zam. na terenie pow. rzeszowskiego lub Rzeszowa (na podst.dok. rekrut.),
  • posiadanie statusu os. bezrob. (na podst. zaśw PUP)/nieaktywnej zawodowo (ośw.kandydata)/os. opiekującą się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się um. o pracę, osobę zatrudn. na czas określony, pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychow. (na podst. zaśw. pracodawcy/ew. CEIDG w przypadku prowadzeniu działaln. gosp.), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiek. nad dziećmi do lat 3, czyli pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychow.; dostarczenie kompletu dok. w wyznaczonym czasie.

b) MERYTORYCZNE:

 W procesie naboru są brane pod uwagę następujące, mające jednakową wartość–5pkt., kryteria punktujące (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

  • wielodzietność rodziny kandydata tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy (oświad.);
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświad. O samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
  • nps dziecka lub kandydata (orzeczenie o nps),
  • długość okresu przebywania poza rynkiem pracy-do 1roku-2pkt., 1-2lat-4pkt.,powyżej 2lat-6pkt. (oświad. wraz zaśw. PUP)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące, kryteria (w nawiasach dok. wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

  • niższe wykształcenie (formularz rekrutacyjny)

3. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 535 050 555.

 
 Powrót do poprzedniej strony