O Projekcie

Poniedziałek 8 kwietnia 2019
 

Tytuł projektu: Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo
Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Okres realizacji:  01.04.2019-31.03.2022

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 120 niesamodzielnych seniorów (80 K/40 M) poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1 oraz utworzenie nowych miejsc i funkcjonowanie w Klubie Seniora w Tyczynie ul. Słoneczna 1 w okresie 04.2019 – 03.2022.

Grupa docelowa:

120 osób (80 kobiet/40 mężczyzn), które zam.woj.podkarpackie, powiat: rzeszowski, pow. łańcucki lub m. Rzeszów, zaliczanych do gr.osób niesamodzielnych seniorów w wieku 60+, które z uwagi na stan zdrowia, w tym nps, wymagają opieki lub pomocy w zaspok. niezbędnych potrzeb życiowych
Preferowane będą os.z nps i/lub osoby niesamodz., których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. doch. (na os. samotnie gosp. lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
Preferowane będą:
a) osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego krytdoch. (na os.samotnie gospodarującą lub na osoby w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.
b) osoby wszystkie z niżej wymienionych grup:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
- osoby o znacznym lub umiarkowania stopnia niepełnosprawności
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznym, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). 
Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1. Utworzenie Klubu Seniora

2. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Rzeszowie w okresie 07.2019 - 03.2022

3. Funkcjonowanie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie w okresie 04.2019 - 03.2020

4. Funkcjonowanie Klubu Seniora w Tyczynie w okresie 04.2020 - 03.2022

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu proj – 55 szt.

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 120 (80K/40M)

3. Liczba miejsc w Klubie Seniora wspartych w wyniku realizacji projektu – 55 szt.

4. Liczba osób, u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku objęcia usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi - 120 szt.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 350 363,72 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 158 866,32 zł

Wkład własny: 79 433,16 zł, w części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia

Data udzielania wsparcia

Godziny udzielania wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Działalność Klubu Seniora przy placówkach

01.04.2019-31.03.2022

Klub seniora funkcjonował będzie przez cały rok, w tym:

1. spotkania edukacyjne/ 1/m-c, co najmniej 6-8 godz. w godz. dostosowanych do potrzeb uczestników poza czasem funkcjonowania żłobka,

2. zajęcia aktywizujące ruchowo 1 raz/tydz. (ok.2h lub 2 razy w tyg. po 1h),

3. aktyw. kultur 1x/kw,

4. aktyw. artyst.1-2x/kw.

 

   35-081 Rzeszów,      ul. Podkarpacka 1

36-020 Tyczyn, 
ul. Słoneczna 1

 

 

 
 Powrót do poprzedniej strony