Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Lwowska 98d na potrzeby funkcjonowania żłobka i przedszkola prowadzonego przez firmę A2 Anna Lubaś

Niedziela 14 marca 2021
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na adaptację pomieszczeń części lokalu zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Lwowska 98d na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu
pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo 2” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0011/19, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020 oraz przedszkola w ramach realizacji projektu pt. „Przedszkole Maluszkowo 3 w Rzeszowie” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0007/19 Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Dokumentacja projektowa - rzut adaptowanego lokalu
 Pobierz
Rozstrzygnięcie
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Przedmiar robót
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony