Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Dobrzechowie nr 3 na potrzeby funkcjonowania żłobka i przedszkola

Środa 20 maja 2020
 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Dobrzechowie nr 3 na potrzeby funkcjonowania żłobka i przedszkola w ramach realizacji projektu
pn. „Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowie” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0010/19, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020 oraz projektu
pn. „Przedszkole Maluszkowo w Dobrzechowie” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0021/19, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.1
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.10
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.11
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.12
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.2
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.3
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.4
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.5
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.6
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.7
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.8
 Pobierz
Dokumentacja projektowa cz.9
 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Przedmiar robót
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony