Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Żłobka Maluszkowo w Dobrzechowie nr 3 gm. Strzyżów

Środa 17 czerwca 2020
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia żłobka Maluszkowo zlokalizowanego Dobrzechowie nr 3 gm. Strzyżów na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowie nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0010/19

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy opis zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony