Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Żłobka Maluszkowo w Rzeszowie, ul. Wołyńska (Osiedle Karolina)

Czwartek 6 lutego 2020
 

Zapytanie ofertowe na

na dostawę wyposażenia żłobka Maluszkowo w Rzeszowie, ul. Wołyńska (Osiedle Karolina, bud. E)

w ramach realizacji projektu

„Rozwój sieci żłobków Maluszkowo”

nr wniosku  RPPK.07.04.00-18-0002/18

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy opis zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony