Zapytanie ofertowe na usługę opieki pielęgniarskiej w żłobku Maluszkowo w Dobrzechowie nr 3

Poniedziałek 24 sierpnia 2020
 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania cenowego na usługę opieki pielęgniarskiej w żłobku Maluszkowo w Dobrzechowie nr 3 w ramach realizacji projektu

„Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowie”

nr wniosku  RPPK.07.04.00-18-0010/19

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
 Powrót do poprzedniej strony