Zapytanie ofertowe na usługę opieki pielęgniarskiej w żłobku Maluszkowo w Rzeszowie ul. Wołyńska 7 lok. 1

Sobota 21 marca 2020
 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania cenowego na usługę opieki pielęgniarskiej w żłobku Maluszkowo w Rzeszowie ul. Wołyńska 7 lok. 1 w ramach realizacji projektu

„Rozwój sieci żłobków Maluszkowo”

nr wniosku  RPPK.07.04.00-18-0002/18

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
 Powrót do poprzedniej strony